Informujemy Państwa, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fizjotrip Monika Szuszkiewicz z siedzibą w Jelenia Góra 12, 16-100 Sokółka, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub
drogą e-mailową pod adresem: kontakt@fizjotrip.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
4) Podanie danych jest niezbędne, aby firma mogła dostarczać swoim klientom świadczone usługi;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji złożonego zamówienia na
usługi, czyli: webd.pl (strona internetowa), PayTel S.A. (płatności kartą), biuro rachunkowe prowadzące
księgowość Administratora;
6) Dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów organizatora.

*Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art. 81 i 83;
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U. z 2004 r. Nr
100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych;
4) Kodeks Cywilny – Art. 23 i 24;
5) Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) ;
6) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.Jelenia